Хөрөнгө оруулалт

Retina Graphics

Хөрөнгө оруулалтын үйл явц, гарын авлага

Хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг эрхэмлэн, сонирхлын зөрчлөөс ангид, бие даасан хараат бус зарчмыг баримтлан ажиллах нь гол чиг үүрэг юм

дэлгэрэнгүй

Retina Graphics

Хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл

Хөрөнгө оруулалтын төслийн судалгаа, шинжилгээ, үнэлгээг мэргэшлийн өндөр ур чадвар, туршлагатай хөрөнгө оруулалтын зөвлөх, менежер, судлаачдаас

дэлгэрэнгүй

Retina Graphics

Компанийн
сайн засаглал

Ур чадвартай, ёс зүйтэй гүйцэтгэх удирдлага болон ажилтны баг бүрдүүлэх, мэргэшүүлэх, урамшууллын зохистой тогтолцоо бүрдүүлэх замаар тогтвор суурьшлыг хангах

дэлгэрэнгүй

Эрхэм зорилго

Хөрөнгө оруулагчдад оновчтой хөрөнгийн удирдлагыг санал болгох замаар Монгол Улсын эдийн засгийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх өндөр өгөөж бүхий бизнесийн төслүүдэд хөрөнгө оруулах.

Бидний тухай